Ung vinder anke.

Fenskær efterskole står vi tit i en situation, hvor vi ikke kan hjælpe elever, der er kommet i klemme mellem forskellige systemer, lovgivning eller forvaltninger. Vi kan kun agere hvis det har direkte forbindelse med efterskoleloven, og skolens forpligtelse i forhold til vejledning. Er der problematikker der vedrøre kommunerne og deres forvaltning, er der mulighed for at søge hjælp i foreningen Ligeværd.

Ligeværd, er en forening af flere forskellige interessegrupper, der er gået sammen for at stå stærkere i deres bestræbelser på at hjælpe unge der ikke direkte har mulighed for at prioritere af de gængse uddannelser, og har svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet.

Nedenfor kan I læse om en ung mand der har fået hjælp fra Ligeværd til en anke i Ankestyrelsen og vundet sagen. 

Læs også om den unge mands oplevelse her 

 

Ankestyrelsen slår fast, at kommunen ikke kan indregne forældres arbejdsindsats som en del af vurderingen ved tildeling af botilbud. Ligeværd, der har hjulpet med at anke sagen, er meget tilfredse med Ankestyrelsens afgørelse, og vi mener, det er en principiel afgørelse, som skal have afsmittende virkning.

Tekst: Peter Christensen

” Vi henleder opmærksomheden på, at dit behov for støtte skal vurderes uden den støtte, du modtager fra din mor. Vi finder derfor ikke, at kommunen kan begrunde sit afslag med, at dit behov for botræning i din nuværende form hos din mor kan imødekommende ved din STU.”

Så klare er ordene fra Ankestyrelsens afgørelse i sag vedrørende Herlev Kommune. Kommunen Kan altså ikke medregne forældre, og deres indsats og arbejdskraft, som en del af deres ”ligning” for at afgøre om en ung har ret til at modtage et botilbud.

– Ligeværd er meget tilfredse med afgørelsen, fordi den i et klart og tydeligt sprog understreger, hvad de unge har ret til og giver kommunerne en besked om, at de ikke kan indregne forældres indsats og arbejdskraft i begrundelsen for et afslag på et botilbud, siger socialfaglig konsulent i Ligeværd, Julie Fabian, der har hjulpet familien med at anke kommunens afgørelse.

Når Ligeværd lægger så stor vægt på afgørelsen er det grundet store problemer med at få bevilliget botilbud i kommunerne. Der er mange eksempler, hvor unge er blevet tildelt en STU men ikke har kunnet få et botilbud, uanset at det har været indlysende relevant og uanset at forældrene har givet udtryk for store problemer i hjemmet, og at de ikke magter opgaven.

Læs også: Kære politikere, hvem har valgt uddannelse og fremtid for jer?

Den konkrete sag, der nu er afgjort i Ankestyrelsen, vedrører en ung mand, der har ADHD og en IQ på 72. Det har den konsekvens, at han er impulsiv, glemmer tid og sted, har problemer med hukommelse og med at udføre en instruktion. Han har ønsket at få botræning i et botilbud, og hans mor har ikke længere kræfterne til at støtte ham tilstrækkeligt i hverdagens opgaver.

Kommunen gav ham afslag på et botilbud med begrundelsen:

Endeligt er det også indgået i vurderingen, at din mor oplyser, at hun hjælper dig med din økonomi. (…)

På baggrund af ovenstående vurderes det således, at du ikke har en betydelig nedsat psykisk funktionsevne, der gør at du har behov for pleje eller behandling på grund af disse vanskeligheder, og det vurderes, at du kan klare dig uden den form for støtte, som ligger i et midlertidigt botilbud, jf. servicelovens § 107, stk. 2, nr. 2.

Ankestyrelsen skriver i sine bemærkninger til kommunen:

”Ankestyrelsen bemærker, at kommunen har pligt til at yde den støtte og hjælp der er behov for, uanset hvor du bor henne og uafhængig af den støtte, du modtager af dine forældre. Kommunen skal derfor tilbyde den nødvendige socialpædagogiske støtte efter servicelovens § 85, så borgere med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer så vidt muligt er i stand til at leve og udfolde sig på lige fod med andre”.

Om reglerne for botilbud skriver Ankestyrelsen bl.a.:

Målgrupperne for midlertidigt botilbud er personer som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov for et § 107-tilbud.

Derudover personer med betydelig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, der har behov for omfattende hjælp til almindelige daglige funktioner eller for pleje, eller som i en periode har behov for særlig behandlingsmæssig støtte, behov for et midlertidigt botilbud, fx i form af aflastning, behandling, optræning og udslusning mv.

Målgruppen er desuden personer med nedsat psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer, der har behov for pleje eller behandling, og som på grund af disse vanskeligheder ikke kan klare sig uden støtte, har tillige også behov for et midlertidigt ophold.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *